BADANIA LEKARSKIE PRACOWNIKÓW SPAWALNI

Zbigniew Kubicki   4 października 2018   Możliwość komentowania BADANIA LEKARSKIE PRACOWNIKÓW SPAWALNI została wyłączona

04.10.2018

Od marca br. Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” prowadzi rozmowy i wymianę korespondencji z Pracodawcą ws. uregulowania zasad kierowania na badania lekarskie pracowników zakładu w Środzie Wlkp.

W dniu 3 października Komisja przekazała Pracodawcy pismo następującej treści:

Szanowni Państwo,
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” ponownie wnosi o uregulowanie zasad kierowania na badania lekarskie pracowników Wydziału Spawalni w Środzie Wlkp.
Z informacji jakie posiada Komisja Międzyzakładowa wynika, że pracownicy spawalni, którzy w dniu 19.09.2018 r. rozpoczynali badania o godz. 9.00 otrzymali polecenie stawienia się na terenie firmy i rozpoczęcia pracy o godz. 6.00. Co do jednego z pracowników, który rozpoczynał badania o godz. 10.00., to otrzymał on polecenie pracy w czasie pomiędzy wizytami u lekarzy.

W związku z tą sytuacją Komisja Międzyzakładowa podjęła decyzje o pozyskaniu informacji z poznańskich Ośrodków Medycyny Pracy, w jaki sposób pracownik powinien przygotować się do badań.

Z uzyskanych informacji wynika jednoznacznie, że pracownik powinien stawić się na badania wypoczęty, najlepiej bezpośrednio z domu. Pomiędzy zakończeniem pracy, a rozpoczęciem badań lekarskich powinno upłynąć co najmniej 12 godz. Niedopuszczalna jest sytuacja w której pracownik stawia się na badania wprost po zakończeniu czynności związanych z pracą, a w szczególności, gdy pracownik wykonuje pracę w warunkach szkodliwych np. przekroczone są normy hałasu. Może to mieć negatywny wpływ na wynik badania, a w konsekwencji skutkować brakiem zdolności do pracy.

Należy również zwrócić uwagę na to, że pracownik na badania musi stawić się na czczo. Tak więc wydanie polecenia rozpoczęcia ciężkiej pracy fizycznej od 6.00, bez posiłku, mogąc jedynie pić wodę w oczekiwaniu badań, które rozpoczną się kilka godzin później, stoi w sprzeczności z art. 207 §2 k.p., który mówi , że pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Co do czasu pracy, to pracownicy, którzy danego dnia rozpoczynali pracę od 6.00, a następnie przystąpili do badań od godz. 9.00, zakończyli je (badania) ok. godz.16.00 . Świadczyli więc pracę ok. 10 godzin, gdyż polecenie wykonywania badań lekarskich jest poleceniem służbowym dotyczącym pracy i jako takie powinno być wykonywane w godzinach pracy (wyrok SN z 10 maja 2000 r., I PKN 642/99). Jeżeli natomiast pracodawca nie ma możliwości zorganizowania badań w godzinach pracy, powinien udzielić pracownikowi czasu wolnego w wymiarze, w jakim przebywał na tych badaniach (por. K. Walczak, [w:] Muszalski, Komentarz, 2013, s. 669)

Kwestie czasu pracy i badań lekarskich były już z Pracodawcą wyjaśniane i uzgadniane, dlatego dziwią decyzje podejmowane na spawalni w Środzie Wlkp.

W związku z zaistniałą sytuacją Komisja Międzyzakładowa ponownie wnosi, aby w przyszłości organizować badania lekarskie w sposób, który zapewni pracownikom uzyskanie miarodajnych wyników badań jak również zgodnie z zasadami bhp oraz przepisami kodeksu pracy dotyczącymi czasu pracy.

 

KM