Kontrola PIP zakończona

Zbigniew Kubicki   8 listopada 2018   Możliwość komentowania Kontrola PIP zakończona została wyłączona

08.11.2018           W odpowiedzi na wniosek Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przeprowadzona została w Solaris Bus & Coach S.A z siedzibą w Bolechowie – Osiedlu  kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie dotyczącym prawidłowości wprowadzania zmian do Regulaminu pracy oraz stosowania monitoringu w miejscu pracy.

Kontrola wykazała zasadność skargi organizacji związkowej w zakresie trybu wprowadzenia zmian polegającą na tym, że pracodawca wprowadził jednostronnie  zmiany do Regulaminu pracy nie ustalając terminu do prowadzenia uzgodnień.

Punktem spornym Regulaminu pracy pomiędzy pracodawcą a organizacją związkową nadal pozostaje zapis dotyczący zamiaru wprowadzenia monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia kontroli produkcji, tj. kontroli wydajności i działania linii produkcyjnej.

Zgodnie z art. 22² Kodeksu pracy pracodawca stosując monitoring winien określić jego cel, zakres i sposób, poinformować pracowników o rejestrowaniu miejsc pracy w sposób przyjęty w zakładzie pracy, oznakować miejsca monitorowane i stosować się do minimalizacji przetwarzania danych osobowych uzyskiwanych przy pomocy monitoringu. W tej sytuacji ze względu na odmienne stanowiska stron – pracodawcy i organizacji związkowej – w zakresie stosowania monitoringu w miejscu pracy, pracodawca w szczególności winien określić w jaki sposób i jaki rodzaj monitoringu będzie stosowany w zakładzie pracy.

W związku z kontrolą, wydano w powyższym zakresie środki prawne przewidziane ustawą o PIP, w których zobowiązano pracodawcę do określenia ponownie w Regulaminie pracy celu, zakresu oraz sposobu zastosowania monitoringu (przestrzegając trybu wprowadzania zmian w regulaminie pracy) oraz oznakowania pomieszczeń i terenu monitorowanego w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych (art. 22² § 6 i § 9 Kodeksu pracy) .

W piątek 9 listopada zostaną wznowione rozmowy pomiędzy Organizacją Związkową a Pracodawcą w sprawie ustalenia ostatecznej treści Regulaminu.

 

KM