O ZWIĄZKACH

Związki zawodowe są dobrowolnymi i samorządnymi organizacjami,
powołanymi do reprezentowania i obrony praw,
interesów zawodowych i socjalnych pracowników najemnych.

Związki zawodowe mają prawo do opiniowania założeń i projektów ustaw dotyczących warunków pracy, płac, ochrony socjalnej, świadczeń emerytalnych itp., mają też prawo do publicznego wyrażania tej opinii w mass mediach. Mogą także sprawować nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy. Związki zawodowe mają prawo do rokowań w celu rozwiązywania sporów zbiorowych oraz do zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień.
Związkom zawodowym przysługuje prawo do organizowania różnych form protestu włącznie z metodą ostateczną jaką jest strajk.

Związki zawodowe powstają po to, aby nie dopuszczać do wyzysku pracowników. W dzisiejszych czasach pracodawcy, mają ogromny wpływ na wzrost gospodarczy. Niestety w wielu przypadkach traktują oni pracę jako towar i kierują się wyłącznie zasadami podaży i popytu przerzucając często na swoich pracowników ryzyko powodzenia swojego biznesu.

Dlaczego warto się organizować?

Ponieważ razem łatwiej bronić swoich praw, a tam gdzie działają związki zawodowe rzadziej naruszane są prawa pracowników.

Dlaczego warto przyłączyć się do NSZZ „Solidarność” w Solaris Bus & Coach S.A.?

 • Nie jesteś sam jeśli masz problemy w pracy.
 • Zyskujesz pomoc w przypadku niesprawiedliwego traktowania, dyskryminacji, przemocy.
 • Masz większą szansę na korzystniejsze warunki pracy i płacy w wyniku prowadzonych negocjacji.
 • Zyskujesz opinię i wsparcie Związku w sytuacji otrzymania zamiaru zwolnienia – Zarząd Spółki ma obowiązek konsultacji z KZ NSZZ „Solidarność”.
 • Otrzymujesz pomoc w sprawie odwołania od udzielonej kary porządkowej – zyskujesz ważną opinię „Solidarności”.
 • Zyskujesz ochronę i reprezentowanie interesów pracowniczych – prowadzimy rozmowy i negocjacje na różnych poziomach, w tym na szczeblu Zarządu SBC – dzięki czemu, zgłaszane przez pracowników problemy trafiają bezpośrednio do Przedstawicieli Spółki.
 • Możesz korzystać z bezpłatnych porad radcy prawnego, który udziela wsparcia ze wszystkich zakresów prawa.
 •  Zyskujesz możliwość obrony przez radcę prawnego w Sądzie Pracy.
 • Otrzymujesz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów indywidualnych na płaszczyźnie pracownik – pracodawca, pracownik – pracownik oraz wyjaśnianie wszelkich nieprawidłowości występujących w miejscu pracy.

Podstawowe kompetencje Komisji Zakładowej – głównego organu Związku:

 • Zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych.
 • Wyrażanie opinii w sprawie wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę.
 • Współdecydowanie w zakresie projektów dotyczących Regulaminu Pracy oraz innych dokumentów mających wpływ na warunki i bezpieczeństwo pracy.
 • Zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowników.
 • Powoływanie społecznych inspektorów pracy.
 • Prawo wszczęcia sporu zbiorowego w zakładzie pracy oraz różnych innych form protestu.

Co należy zrobić aby zapisać się do Związku Zawodowego?

Wystarczy pobrać DEKLARACJĘ, wypełnić ją czytelnie, a następnie skontaktować się z jednym z przedstawicieli związkowych – numery telefonów w zakładce KONTAKT.
Możesz także wypełnioną deklarację przesłać na adres:

Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”
Sekretariat
ul. Metalowa 7
60-118 Poznań

„Region Wielkopolska” w bezpieczny sposób przekaże nam Twoją deklarację.

Jeżeli obawiasz się, że przynależność do Związku będzie źle postrzegana przez Twoich przełożonych, możesz pozostać anonimowy – wszystkie deklaracje pozostają w wyłącznej dyspozycji Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, informacja o Twojej przynależności nie trafia do władz firmy, a składki członkowskie możesz opłacać indywidualnie np. przelewem lub przekazem pocztowym.

NIE STÓJ Z BOKU, PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS!