Dwa lata NSZZ „Solidarność’ w Solaris Bus & Coach S.A.

Zbigniew Kubicki   13 grudnia 2017   Możliwość komentowania Dwa lata NSZZ „Solidarność’ w Solaris Bus & Coach S.A. została wyłączona

12.12.2017 r.

KOLEŻANKI I KOLEDZY,

zbliżający się koniec roku jest okazją do różnego rodzaju podsumowań , dlatego postanowiliśmy dokonać przeglądu tego co w trakcie naszej dwuletniej działalności zrobiliśmy jako związek zawodowy – dwuletniej , gdyż 28 października minęły 2 lata od założenia Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Solaris Bus & Coach S.A. .

Od samego początku działalności położyliśmy nacisk na rozwój Organizacji, ponieważ podstawą skutecznego działania związku zawodowego jest jego liczebność. Ażeby osiągnąć wysoki poziom uzwiązkowienia przeprowadziliśmy w tym czasie setki rozmów, rozprowadzaliśmy ulotki i prasę związkową, oganizowaliśmy spotkania. W październiku ubiegłego roku uruchomiliśmy stronę internetową www.solaris.solidarnoscwielkopolska.pl., a we wrześniu tego roku usługę „bramka sms”. Nie mamy jeszcze tablic związkowych; znajdują się już na terenie firmy, lecz istnieje spór z Zarządem co do miejsca, gdzie mają zostać zamontowane. Wszystkie te działania sprawiły, że na dzień dzisiejszy w naszej Organizacji Związkowej zrzeszonych jest 576 osób.   99% członków związku to pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych.
Po zaledwie dwóch latach działalności NSZZ „Solidarność“ w Solaris Bus & Coach znajduje się w grupie 8 największych organizacji związkowych w Wielkopolsce na ponad 400 istniejących.

W kwietniu 2017 r. zasięgiem swojego działania objęliśmy nowo powstałą spółkę Solaris Tram Sp. z o.o. i w ten sposób przekształciliśmy się w Organizacją Międzyzakładową.

Jak pisaliśmy już w ubiegłym roku, powodem zawiązania się, a nastąpnie rozwoju Organizacji Związkowej w naszej firmie były niewłaściwe, złe relacje międzyludzkie. Już w trakcie pierwszych rozmów z Zarzadem czy Dyrekcjami poszczególnych jednostek organizacyjnych firmy, informowaliśmy o różnych patologicznych sytuacjach wystepujących w naszym miejscu pracy wskazując przy tym konkretne przykłady, przyczyny, a także sposoby eliminacji tych zjawisk. Prowadziliśmy również rozmowy na niższych szczeblach – kierowników i brygadzistów. Z informacji jakie od Was otrzymujemy wynika, że nasze wysiłki przynoszą efekty co cieszy szczególnie z uwagi na fakt, że w pracy spędzamy zanaczną część naszego życia i właściwa atmosfera ma wpływ na nasze samopoczucie, na nasze zdrowie. Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że jest jeszcze tutaj sporo do zrobienia, dlatego mamy w planach dalsze projekty.

W ciągu tych dwóch lat podejmowaliśmy wielokrotnie działania w indywidualnych sprawach pracowniczych np. kar porządkowych czy zwolnienień. Oczywiście nasza aktywność w tym przypadku dotyczyła wyłącznie członków Organizacji Związkowej.

Kolejną kwestią, w której zajmowaliśmy stanowisko były zasady , a raczej ich brak przy udzielaniu urlopów. Efektem naszych rozmów jest ustalenie, zgodnie z którym odmowa udzielenia urlopu musi mieć merytoryczne podstawy i zostać potwierdzona podpisem kierownika działu – służą temu nowe druki wniosków urlopowych . Niedopuszczalna jest sytuacja, w której pracownik nie otrzymuje zgody na urlop z powodu np. kaprysu przełożonego.

Wiele rozmów z Zarządem firmy poświęconych było kwestii pracy w godzinach nadliczbowych, zasadności organizowania nadgodzin, zachowania przepisów i norm przewidzianych kodeksem pracy. Szczególną uwagę poświęciliśmy pracy dodatkowej w godzinach nocnych, zmuszania pracowników do pracy w nadgodzinach wbrew ich woli. Generalnie Kodeks Pracy jest raczej niekorzystny dla pracownika w tej kwestii, możemy powiedzieć jednak, że nasze działania przynoszą tutaj poprawę sytuacji.

W kwietniu 2016 r. powołaliśmy w firmie Społeczną Inspekcję Pracy, której zadaniem jest kontrola przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrona uprawnień pracowniczych. Nasi Społeczni Inspektorzy Pracy wzięli udział w cyklu szkoleń z zakresu bhp i prawa pracy, podejmowali działania w sprawach bhp na terenie firmy oraz rozpoczęli współpracę z Państwową Inspekcją Pracy.

Jednym z istotnych elementem działalności związku zawodowego są kwestie płacowe. Jako pierwsze pojawiły się nasze interwencje w związku z zastrzeżeniami pracowników przy udzielaniu miesięcznych premii uznaniowych. Występowaliśmy przede wszystkim w sprawach indywidualnych, ale również całych brygad czy działów . Ustaliliśmy z Zarządem, że na terenie firmy nie obowiązują żadne tabele służące umniejszaniu miesięcznej premii z powodu absencji chorobowej. W czerwcu tego roku podpisaliśmy uzgodnienie, które nakłada na przełożonego obowiązek informowania pracownika o powodach przyznania miesięcznej premii uznaniowej w niższej wysokości niż maksymalna.

We wrześniu 2016 r. , miesiąc po przeprowadzeniu podwyżek przez Pracodawcę, rozpoczęliśmy negocjacje płacowe, które 24 października 2016 zakończyły się podpisaniem porozumienia zakładającego wzrost stawki wynagrodzenia zasadniczego o 130 zł. brutto od 1 stycznia 2017 r. , wypłatę jednorazowej premii za nagrodę Bus of the Year 2017, premię roczną od EBIT oraz nowe, korzystniejsze dla pracowników zasady przyznawania Premii Gwiazdkowej.
Negocjacje płacowe prowadzone w tym roku był znacznie trudniejsze. W październiku weszliśmy w fazę sporu zbiorowego. Ostatecznie 24 listopada podpisaliśmy kompromisowe porozumienie zakładające kolejny wzrost wynagrodzenia zasadniczego.
Wzrost stawki płacy zasadniczej powoduje automatycznie wzrost pozostałych składników wynagrodzenia powiązanych ze stawką.  Ostatecznie, w efekcie podwyżki pracownicy uzyskają wzrost wynagrodzenie śr. o 540 zł/msc., a w przypadku części stanowisk robotniczych ten wzrost może być jeszcze o kilkadziesiąt zł/msc. wyższy. Podwyżka zostanie wprowadzona w dwóch etapach poczynając od stycznia 2018 r., a końcową wartość osiągnie po 13 miesiącach.

W ciągu dwóch lat swojej działalności związek zawodowy prowadził dwukrotnie negocjacje płacowe. Skumulowany wzrost wynagrodzenia, wynegocjowany na lata 2017, 2018 i 2019 daje w tym okresie realny wzrost dochodu średnio o ponad 16 tys. zł. brutto na każdego pracownika.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że inwestycja w związek zawodowy należy do grupy inwestycji o bardzo wysokiej stopie zwrotu przy, w zasadzie, zerowym ryzyku.

Na styczeń 2018 r. planowane są wybory związkowe – wchodzimy w ten sposób w czteroletni, ogólnopolski cykl wyborów w NSZZ „Solidarność”. O szczegółach wyborów będziemy jeszcze informować, a już dziś zapraszamy.

Na koniec wszystkim pracownikom firmy i ich najbliższym życzymy zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”
w Solaris Bus & Coach S.A.