15.08.2016

Zbigniew Kubicki   18 października 2016   Możliwość komentowania 15.08.2016 została wyłączona

Koleżanki i Koledzy!

W trakcie rozmów, które z Wami przeprowadzamy zdarza nam się słyszeć, że w prywatnej firmie, jaką jest Solaris, nie wolno prowadzić działalności związkowej, zapisywać się do związków zawodowych i że można za to „wylecieć” z pracy. W tej sytuacji postanowiliśmy pokazać Wam co na ten temat mówią niektóre polskie akty prawne.

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (fragmenty)

Art. 12: Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno – zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji.
Art. 59:
1/ Zapewnia się wolność zrzeszania się w związkach zawodowych, organizacjach społeczno-zawodowych rolników oraz w organizacjach pracodawców.
2/ Związki zawodowe oraz pracodawcy i ich organizacje mają prawo do rokowań, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych oraz do zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień.
3/ Związkom zawodowym przysługuje prawo do organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu w granicach określonych w ustawie. Ze względu na dobro publiczne ustawa może ograniczyć prowadzenie strajku lub zakazać go w odniesieniu do określonych kategorii pracowników lub w określonych dziedzinach.
4/ Zakres wolności zrzeszania się w związkach zawodowych i organizacjach pracodawców oraz innych wolności związkowych może podlegać tylko takim ograniczeniom ustawowym, jakie są dopuszczalne przez wiążące Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe.

©Kancelaria Sejmu s. 1/18 2015-10-07 Dz.U. 1991 Nr 55 poz. 234 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 167, z 2015 r. poz. 791, 1240.

USTAWA
z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

Rozdział 5
Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

Art. 35. 1. Kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją:
1) przeszkadza w utworzeniu zgodnie z prawem organizacji związkowej,
2) utrudnia wykonywanie działalności związkowej prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy,
3) dyskryminuje pracownika z powodu przynależności do związku zawodowego, pozostawania poza związkiem zawodowym lub wykonywania funkcji związkowej,
4) nie dopełnia obowiązków określonych w art. 261, 331 i 341 – podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.