Pismo Organizacji Związkowej do Prezesa Zarządu Solaris Pana Javiera Calleja

Zbigniew Kubicki   17 października 2018   Możliwość komentowania Pismo Organizacji Związkowej do Prezesa Zarządu Solaris Pana Javiera Calleja została wyłączona

8 października 2018 Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” wystosowała do Prezesa Zarządu Solaris Pan  Javiera Calleja  pismo następującej treści:

Szanowny Panie Prezesie,

w związku z brakiem postępu w negocjacjach pomiędzy Organizacją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” w Solaris Bus & Coach S.A.  zwaną dalej Organizacją Związkową,

a

Solaris Bus & Coach S.A. zwanym dalej Pracodawcą,

prowadzonych na okoliczność sprzedaży akcji Solaris spółce CAF, zwracamy się z prośbą o pilne spotkanie z Panem w celu podjęcia dalszych, konstruktywnych rozmów w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie, w imieniu Organizacji Związkowej przekazujemy Panu pełną informację na temat prowadzonych rozmów.

W dniu 7 maja 2018 r. doszło do spotkania Organizacji Związkowej z Pracodawcą reprezentowanym przez Panią Prezes Zarządu Solaris Solange Olszewską.

Celem spotkania odbywającego się z inicjatywy Organizacji Związkowej, było rozpoczęcie rozmów w sprawie zapewnienia gwarancji zatrudnienia pracownikom Solaris oraz dalszego, nieprzerwanego rozwoju firmy w związku z mającą  nastąpić sprzedażą akcji Spółki.

Spotkanie nie przyniosło żadnych ustaleń gwarantujących zatrudnienie w Spółce poza ustnymi zapewnieniami Pracodawcy o braku jakiegokolwiek zagrożenia dla miejsc pracy. Pracodawca zapewnił Stronę Związkową, że poinformuje ją o potencjalnych Inwestorach, gdy ich grono liczyło będzie 2-3 zainteresowanych kupnem Spółki, w celu umożliwienia Organizacji Związkowej spotkania z nimi. Pracodawca zobowiązał się także, że każdy potencjalny Inwestor zostanie przez niego poinformowany o oczekiwaniach Strony Związkowej i o podjęciu rozmów w tej sprawie.

23 maja Organizacja Związkowa skierowała do Pracodawcy pismo z prośbą o podjęcie negocjacji w sprawie gwarancji zatrudnienia w chwili podpisania listu intencyjnego dotyczącego sprzedaży Spółki.

W ciągu kolejnych tygodni Organizacja Związkowa nie otrzymała od Pracodawcy żadnej informacji o potencjalnych Inwestorach. Także po podpisaniu umowy z CAF w dniu 3 lipca Pracodawca nie podjął negocjacji, jak również nie kontaktował się z Organizacją w tej  sprawie.

W związku z tym, w dniu 17 lipca Organizacja Związkowa skierowała do Pracodawcy kolejne pismo,  w którym wnosiła o pilne podjęcie rozmów.

Oprócz gwarancji zatrudnienia temat negocjacji został rozszerzony o dodatkowy postulat silnie wyeksponowany przez załogę Solaris, a mianowicie gratyfikację finansową w uznaniu wkładu pracowników w przyrost materialny i wzrost wartości Spółki.

Przez 2 tygodnie Pracodawca nie odpowiadał na pismo,  następnie odwlekał termin spotkania, do którego ostatecznie doszło 27 sierpnia.

W trakcie spotkania Organizacja Związkowa przekazała przygotowany przez siebie, szczegółowy projekt porozumienia. Po za tym spotkanie to, jak również 2 kolejne, które odbyły się we wrześniu, nie przyniosły żadnych postępów w rozmowach. Pracodawca poinformował też stronę związkową, że nie jest decyzyjny w tym temacie.

Organizacja Związkowa odbiera takie zachowanie Pracodawcy jako pozorowanie dialogu, które w swoim założeniu  ma skutkować brakiem jakichkolwiek efektów prowadzonych rozmów.

Taka postawa Pracodawcy powoduje duże rozgoryczenie wśród pracowników, ma negatywny wpływ na morale załogi.

W powszechnej opinii pracowników  wysoka wartość budowanej przez ponad 20 lat od podstaw Spółki jest nie tylko efektem zabiegów właścicieli, lecz również wynikiem zaangażowania i ciężkiej pracy zatrudnionych w Spółce osób.

Z tego powodu pracownicy oczekują wymiernego zrekompensowania im ich trudu i wysiłku włożonego w budowanie marki i pozycji firmy Solaris. Oczekują poszanowania i skutecznych działań dla ich dobra poprzez realną ochronę ich miejsc pracy i gwarancję dalszego zatrudnienia  w Spółce.

W związku z brakiem postępu w negocjacjach Organizacja Związkowa podjęła decyzję o zamiarze nagłośnienia sprawy za pośrednictwem mediów, o czym poinformowała Pracodawcę.

Szanowny Panie Prezesie, z uwagi na zaistniała sytuację opisaną powyżej wnosimy jak na wstępie.

NA STRONĘ0001

NA STRONĘ0002